top of page

Mijn geschiedenisboek

Bijgewerkt op: 1 jun.

Laat ze je maar over je oordelen.

Laat ze je maar verkeerd begrijpen.

Laat ze maar over je roddelen.

Hun mening is niet jouw probleem.

Je blijft vriendelijk, toegewijd aan liefde, vrij in je authenticiteit.

Wat ze ook doen of zeggen, waag het niet te twijfelen aan je waarde of de waarheid.

Blijf gewoon ontvangen en zenden zoals je nu doet. En misschien altijd al hebt gedaan.

 

Inleiding

Omdat iedereen recht heeft op zijn eigen theorie, schrijf ik de geschiedenis als tegenhanger van een alternatieve feitenvrije theorie, die ons generaties lang als waarheid is verkondigd. Daarbij put ik uit allerlei informatie, die ik alleen gebruik als het mijn tijdlijn(en) bevestigt. Mochten er bezwaren komen van aanhangers van de huidige gangbare, vrij algemeen erkende, doch volledig verzonnen verhaallijn, dan verzandt een discussie in theoretisch en vooral feitenvrij geleuter.


Behalve......


...... als het gaat om wat er door een verloren beschaving is achtergelaten..... Dan praat je over 3D-materie, zoals kolossale constructies, bouwmaterialen en -methoden, etherische energie en een gigantisch ondergronds tunnelnetwerk en verzakte gebouwen over de gehele ons bekende wereld. Alles moet worden gestaafd met "bewezen cartografische en kosmische informatie".


Dus als iets of iemand zich ongevraagd en met de gangbare versie binnen mijn energiezone begeeft, moet de consequenties aanvaarden. Ook al is dat een compleet en zwaar bewapend leger, dat als "bewijsvoering" dient, omdat een algemeen geaccepteerd fenomeen is, dat bewijzen aan het eind van de rit altijd uit de loop van een kanon komen. Daar heb ik dus niks mee te maken.


Ons onvrijwillig weg gemuteerde menselijk geheugen is van dien aard, dat we nooit precies kunnen weten wat er is gebeurd. Wel weten we, dat de algemeen aanvaarde versie 100% vervalst is wegens volkomen gebrek aan bewijs. Als iets breed wordt aangenomen is dat geen bewijs. We kunnen amper verder terug in het verleden dan 2 eeuwen van onvoorstelbaar doffe ellende, gecreëerd door een geautomatiseerd anorganisch indringer-parasieten soort die hier niet hoort. De 8 eeuwen daarvoor zouden redelijk kalm zijn geweest, voortbordurend op de beschaving en technologie van de Ouden van de Voortijd.


Omschrijving

Tar-Terra is de grote wereld gevestigd op de toroïdale Moeder Aarde, onderweg in het Universum, nadat zij zich uit het systeem van Saturnus losmaakte.

Sub-Terra is 20% van Tar-Terra, ingekapseld in een frequentie-matrix sinds het begin van onze jaartelling 1.000 jaar geleden.

De Wereld is het door parasitaire kunstmatige intelligentie gekaapte Sub-Terra.

Laat nu het verhaal maar beginnen.


SUB-TERRA onze wereld


Duizend jaar geleden is hier de tijd stilgezet of beter: op NUL gezet. Dit was het begin van onze jaartelling. Ons deel van de wereld is van de rest van Tar-Terra geïsoleerd met het doel de gepolariseerde mensheid maar eens goed "uit te laten zieken". In ons "terrarium" Sub-Terra (ongeveer 20% van het geheel) zijn dagen van 24 uur geïnstalleerd en is "het weer" ontstaan door luchtdrukverschillen te creëren. Het lijkt een beetje op de verbanning van Adam en Eva uit het Paradijs. Op deze manier zijn wij destijds op een andere en een feitelijk valse tijdlijn gezet. De oude beschaving die reeds was gevestigd op Tar-Terra kwam in dat "terrarium" onder druk te staan van een zware, negatieve leefomgeving en kon zich niet meer doorontwikkelen. De mensheid maakte er eigenlijk maar zo goed als mogelijk het beste van. Er waren geen landsgrenzen, geen duizenden talen, geen religies. Er waren wel gesofisticeerde transportmethoden, geneeswijzen, energievoorziening. Als er geen bouwconstructies meer konden worden gerealiseerd, zijn de oude gebouwen meer dan duizend jaar oud en niet in de 19e eeuw allemaal opgericht. Hoogstens aangepast aan de nieuw verzonnen religies. De mensheid zakte qua bewustzijn steeds verder weg. Eén van de grootste problemen was geheugenverlies door een interende hersencapaciteit als gevolg van onder anderen zuurstoftekorten.


Omdat wij sinds 20 jaar binnen ons Universum in een gebied van een (veel) hogere frequentie zijn gearriveerd, begint de opgetrokken matrix van laag op laag in te storten. Daarom zijn we afgelopen februari al terug op de oorspronkelijke oude tijdlijn gezet, dus 2 valse tijdlijnen teruggeschakeld en lopen we direct duizend jaar op de ontwikkeling achter. We zullen uiterst langzaam gewend moeten raken aan dingen die er niet meer zijn. Nog meer aan de dingen die gaan komen. Terug naar het Paradijs. Een wereld waar geen kunstmatige verdeeldheid heerst zoals we die nu als geheel normaal ervaren.


Zoals gezegd zijn we duizend jaar geleden op een andere tijdlijn gezet, die van Sub-Terra. . Ongeveer 250 à 300 jaar geleden is er een wereldwijde catastrofe geweest, die het overgrote deel van de mensheid van de aardbodem heeft weggevaagd. Pogingen - vloedgolven, liquifactie, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen - om alles wat herinnerde aan de oude beschaving zijn echter slecht gelukt. Ons wereldje werd omstreeks die tijd geïnfecteerd door een parasitaire kunstmatige intelligentie met superwapens. De catastrofe is met deze superwapens teweeggebracht. Er is teveel materieel residu wat als bewijs dient voor een andere geschiedenis, een verleden wat voor ons is afgesloten zolang we op de oude tijdlijn zaten. Op die tijdlijn hebben mensen last van zeer vele mankementen, zoals geheugenbeperking, lichamelijke verzwakking en geestelijke tunnelvisie als gevolg daarvan.


De nieuwe tijdlijn is de opening voor nieuwe inzichten. Op deze tijdlijn stellen we ons open voor zaken die we door levenslange programmering gedurende 10 generaties nooit voor mogelijk hebben gehouden.


Eerst stellen we een bepaalde periode vast waarin we op een tweede valse tijdlijn zijn gezet. Dit is een periode van een serie van rampen, ziekten, oorlogen, vervolgingen, etc. die een groot deel van de mensheid heeft weggevaagd van de aardbodem. Het restant is in het gareel gebracht van het grijze Artificial Intelligence Apparaat. Laten we zeggen dat die periode een aantal decennia heeft geduurd, tussen de jaartallen 750 en 800 van de eerste valse tijdlijn.


De Grijze Overname van Sub-Terra


In die periode van 50 jaar heeft zich in feite onze hele geschiedenis van voor deze catastrofes afgespeeld. Alle gebeurtenissen zijn uitgerold in de tijd, een verzonnen tijdlijn, die ongeveer stopt bij de creatie van onze aarde en alles erop en eronder, inclusief het menselijk ras in 6 dagen. Een groot deel van de wereldbevolking heeft de eerste aanval van "natuurrampen" overleefd en moest met ziekten en hongersnoden verder worden uitgedund. Vervolgingen wegens dwarsliggen en niet meewerken zijn als oorlogen en de Inquisitie verwerkt in de opgerekte tijdlijn van de verzonnen geschiedenis. Zo kennen we de vervolgingen van alles en iedereen die tegen de rooms-katholieke kerk was. Van de Arianen tot en met de Katharen, van de Friezen tot en met de moslims. De oorlogen tegen de oosterse horden en de Ottomanen, het uitroeien van de First Nations in de Amerika's. De Reformatie, de 30-jarige oorlog, de 80-jarige oorlog, de 100-jarige oorlog, de Kruistochten, de Franse en Amerikaanse revoluties, de Napoleontische oorlogen, etc. spelen zich allemaal af in hetzelfde tijdsgewricht. De verhaallijn is er bij bedacht, evenals de schilderijen, beelden en opgravingen. Er zijn geen Romeinen en Grieken geweest, geen oude Egyptenaren of Soemeriërs, de verhalen dienden alleen om de kolossale en voor ons onmogelijk te construeren bouwwerken van de Ouden te verklaren. Zo zijn tenslotte het Nieuwe en het Oude testament in die volgorde geschreven om de laatste gaatjes dicht te timmeren. Eventueel ontbrekend bewijsmateriaal is er in de loop der jaren bij gezocht, lees gefabriceerd.


Door professor Anatoly Fomenko is er een extra laag tussen geschoven, namelijk die van de Russische Horde. Er werd volgens Fomenko een wereldwijd imperium opgebouwd, waarbij West-Europa was samengesteld uit vazalstaten en de paus door de tsaar is aangesteld om de boel onder controle te houden. Het rijk omspande vrijwel de gehele wereld, waarbij India en de Turken als bondgenoot fungeerden. Hij heeft simpel uitgerekend dat de verhaallijnen van de westers georiënteerde geschiedschrijving vrijwel niets klopt.


Weer anderen schoven er de laag van Tartarië tussen, welke een eigen leven is gaan leiden om het onverklaarbare te verklaren. De Tartaren werden de Ouden van de Voortijd en vernietigd door een moddervloed en andere rampen.


Of het nu de Russen of de Tartaren zijn geweest, ik houd voorlopig nog maar even staande, dat er een ons volledig onbekende beschaving met wortel en tak moest worden uitgeroeid. Die catastrofe is bijna niet te verklaren als zijnde zo kort geleden. Maar in 2 of 3 generaties gaat er aan herinneringen veel zo niet alles verloren. We weten inmiddels ook wat de waarde van oude foto's en filmpjes zijn, het manipuleren van dat materiaal is tegelijkertijd met de uitvinding ervan geïntroduceerd.Tijdens en na de Napoleontische expedities zijn "leiders" geïnstalleerd met allemaal vrijwel identieke kenmerken, alsof ze gekloond waren. Grijze mannen die hun ziel aan de duivel hadden verkocht. De nieuw aangestelden in Europa werden in de adelstand verheven door een stamboom en heldendaden voor hen te verzinnen. In de VS werden ze de "Robber Barons" genoemd. In ons land werd koning Willem I opgeduikeld, hij was noch van adel, noch van Oranje. Alles is er bij bedacht om van deze grijze parasiet iets "koninklijks" te maken, zoals een stamboom. De door de zogenaamd gehate Fransoos zijn de wetten en regels - ook voor Nederland - bedacht en bleven onverkort van kracht. De koning moest Nederlands Indië aan zijn rijk toevoegen en samen met andere aangestelde Europese koningshuizen richtte hij met kogels, zweepslagen en opium enorme schade aan om de bevolking onder controle te houden. De Britten en Fransen deden dat in andere delen van Azië waar de Ouden waren verdwenen. Noord- en Zuid-Amerika werden gekoloniseerd en waar mogelijk in brand gestoken en met plasmawapens verwoest. De laatste 200 jaar staan volledig in het teken van die schoonmaakacties, een land als de VS moest blijkbaar het voortouw nemen. Sinds de Amerikaanse Revolutie en "onafhankelijkheid" is dat land in oorlog, evenals het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse Burgeroorlog, de Krim Oorlogen, de Amerikaans-Spaanse Oorlog, de Boerenoorlogen, de Chinese Boxer Opstand, onder leiding van de blanken werd vanuit het Vaticaan, London en Washington overal de macht van de parasieten gevestigd. De moorddadige roofzucht duurt tot aan de huidige dag. Overal ter wereld was ellende, continu als gevolg van deze rooftocht.

De volkeren die tegenstand boden en in de verhaallijnen voorkomen zijn hoogstwaarschijnlijk de restanten van die Oude beschaving. Zij wilden zich niet onderwerpen aan de nieuwe machthebbers en moesten dat met complete vernietiging bekopen. Daarbij zijn de verhalen van de overwinnaars van nul en generlei waarde, de schrijfmonniken konden opschrijven wat ze maar wilden. Originele boekwerken kwamen op de brandstapel terecht. Tegenstanders werden opgestookt en waarschijnlijk ook verorberd.

Na de serie catastrofes moesten de mensen overleven. Er werd al snel een nieuwe generatie "opgekweekt" om de wereld te bevolken en als slaaf te fungeren. Grote gezinnen moesten ze oprichten.


We zijn nu in het belangrijkste tijdperk aangekomen, een tijdperk waarin de trillingstoename haar sporen zal trekken. Het is daarom dat we nu weer op onze originele tijdlijn zijn gezet, we lopen weer synchroon met de rest van Tar-Terra. Omdat de aarde wordt opgewaardeerd in verband met het binnengaan van de fotonen gordel, moesten de indringer-parasieten verdwijnen. Dit soort kunstmatige intelligentie kan alleen functioneren onder ultra lage frequenties. Dat is tevens het geval met parasieten en reptielen, maar ook insecten van het lage soort zullen verdwijnen. Met de parasieten, reptielen en insecten zullen tevens zeer vele ziekten verdwijnen. In combinatie met de toename van zuurstof krijgen bepaalde ziekten als kanker geen kans meer.


Ja, we zijn generaties lang gemarteld, geterroriseerd, arm en vooral dom gehouden.


Daar komt nu een eind aan. Steeds meer zal worden geopenbaard, waarbij het afdanken van de kunstmatige religies het grootste struikelblok zullen zijn. Het "geloof" is een overlevingsvorm geworden en daar zullen mensen moeilijk vrede mee hebben.


We moeten ons dus instellen op het gegeven dat we ALLES wat we dachten dat belangrijk is moeten laten vallen en terugkeren in het hier en nu van de op één na bovenste tijdlijn, die van Moeder Aarde. Vervolgens kunnen we op reis.


En ja, een deel van de mensheid zal vervallen in de door de parasieten achtergelaten zwarte tijdlijn van de kunstmatige intelligentie, het Apparaat en de handlangers. Die zwarte tijdlijn lijdt onherroepelijk tot het einde, de nalatenschap van de parasieten is zelfdestructie. Alsof ze een brug hebben opgeblazen zodat je niet meer terug kunt. Zij luisteren naar figuren als Schwab, Rutte en de rest van de globalisten. Dat is een keus, die feitelijk al voor je is gemaakt voordat je hier kwam.


Tenslotte

Voorlopig eindigen we nog even zoals we zijn begonnen:

Tar-Terra is de grote wereld gevestigd op de toroïdale Moeder Aarde, onderweg in het Universum, nadat zij zich uit het systeem van Saturnus losmaakte.

Sub-Terra is 20% van Tar-Terra, ingekapseld in een frequentie-matrix sinds het begin van onze jaartelling 1.000 jaar geleden.

De Wereld is het door parasitaire kunstmatige intelligentie gekaapte Sub-Terra.Onze voorouders kwamen uit de Vijfde Dimensie en werden duizend jaar geleden gevangen gezet in Sub-Terra in een 3D+ dimensie om te voorkomen dat de rest van Tar-Terra zou worden vergiftigd door polarisatie. Degenen die de boel op slot hebben gezet moeten hebben geweten wat er op ons af zou komen.

Na 750 jaar relatieve rust, maar onder steeds zwaardere omstandigheden, werd Sub-Terra overgenomen door een parasitaire A.I. soort. Naar schatting 50 jaar rampen en catastrofale ontwikkelingen, gevolgd door een eeuwigdurende wereldoorlog in fasen tot en met de dag van vandaag. De mens is volkomen in het ongewisse gelaten, in angst en in lage frequenties. Voorbestemd om na gedane arbeid te worden afgedankt op enkele transhumane impotente wezens na.

Omdat we in de Fotonen gordel zijn gearriveerd, zijn we op de originele tijdlijn teruggezet en zijn de parasitaire indringers gevlucht en hebben hun handlangers de Machine gelaten.

Met de zogenaamde pandemie is door de Machine geprobeerd te bewerkstelligen dat het collectief bijeen zou blijven om de val naar transhumane zelfvernietiging te kunnen maken.

Een groot deel van de mensheid zal die val echter niet maken en vanaf de originele tijdlijn naar hogere bewustwording reizen. Dit is met geen mogelijkheid te stoppen.

Laagje voor laagje zal onze 3D wereld uit elkaar vallen en verdwijnen.


298 weergaven3 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page